Bøger og avisklip

På denne side vises især lokalhistoriske bøger og avisartikler.
Ønsker man at se/læse i en eller flere af bøgerne, kan det kun ske på vort arkiv. Men bestil venligst den pgl. bog forinden, da nogle er på fjernlager. (se tlf. nr. under fanen: OM).
Arkivet modtager meget gerne indslag herom.
T.v. ses uddrag fra præsteprotokollen i Marie Magdalene, 1700-tallet.

OVERSIGT

AVISSAMLING

AVISKLIP – her indsættes gamle avisklip fra vort område.

BØGER – heri indsættes lokalhistoriske bøger fra vort område.

ANDET

AVISSAMLING
Vi har især samlinger af lokalaviser, men også få andre aviser, som vi forøger at få samling på, bl.a disse:
1) En enkelt avis fra 27. sep. 1943, samt forskellige aviser fra 5. maj 1945
2) I udvalg aviser fra perioden 6. maj – 27. sep. 1945
3) Avisudklip/scrapbog 1944.
4) Avisudklip/scrapbog 1946.
5) Avisudklip/scrapbog 1947
6) Aarhuus Stiftstidende – søndagstillæg fra 24. jun. 1951, med bl.a. dette lille indlæg: FOR 25 ÅR SIDEN – 1926:
Lensgreve J.C. Scheel til Gl. Ryomgaard har af afdøde Lensgreve Chrestens Scheels Arvinger købt Øen “Hjelmen” ud for Ebeltoft for 25.000 kr.

De pågældende aviser ovenfor er – foruden Aarhuus Stiftstidende – Nationaltidende, Berlingske Tidende, Politiken og Bornholm Avis.

7) Grenaa Folketidende – 22. aug. 1946

AVISKLIP
Større format: Hvis ikke dobbelt-klik eller fingerspred virker, prøv da at højre-klikke på det pågældende foto – herefter klik på “åben i ny fane”. Fotoet kommer derefter aller-øverst på skærmen som en fil. Klik på den og fotoet toner op i stort format.

Købmand Boysen (i hjørne-ejendommen Slotsgade – Jernbanegade) havde besøg af tyveknægte. Årstallet er usikkert, men måske 1939.

T.v avisklip fra Banegårdsrestauratør Larsens 70 års fødselsdag. På dette tidspunkt boede han Vestergade 18, og var i øvrigt – sammen med sin søn Bent Larsen og sin nabo dyrlæge Peter Rasmussen (senere i Kolind) modstandsmand under krigen.

Den gamle Bypark i Ryomgård

“En køn og mærkelig plet jord omkring en mergelgrav i Ryomgård centrum.”
Sådan nogenlunde introducerede Dagbladet Djursland i 1959 Peter Petersens “haveanlæg”, som han havde været mange år om at anlægge med den gamle mergelgrav for enden af Nørregade som omdrejningspunkt.

Vi har tidligere bragt en artikel om det, se fanen Ryom i går/ Dolmer Parken i Ryomgård.

Avisartikel om 

Sofie Adamsen Sørensen,
Drasbeks Hotel i Kolind

I anledning af Fies 40 års jubilæum og snarlige salg af Drasbeks Hotel, afholdt hun jubilæumsfest d. 15. juni 1970.

D. 1/1 1972 solgtes til Ole Karsted Jensen, og d. ¼ 1971 forlod Fie uden yderligere opmærksomhed sit hjem igennem 40 år og flyttede til sit nybyggede hjem ”SØGÅRD” i Skarresø. 

INDSAT 26. jan

To indlæg fra Dagbladet Djursland d. 1. april 1965

2020

INDSAT 27. sep.
Karetmager Johs. Christensen, Nimtofte var kendt som manden, der kunne alt. Her en avisartikel fra Dagbladet Djursland d. 21-11 1965.

Johs. Christensen

INDSAT 12. maj.

Randers Dagblad 1948 (dato ukendt): Ny vej til Grenå.

FORSTØRRELSE: KLIK CTRL + PLUS-KNAPPEN.
NORMAL TILSTAND IGEN: CTRL + MINUS-KNAPPEN

INDSAT 12 apr.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

INDSAT d. 6. feb.
Artiklen nedenfor kunne læses i avisen i sommeren 1913, da skolens nye bygning ved Vestergade stod færdigbygget. Artiklen er “oversat” nedenfor.

Aarhus Stiftstidende 27. august 1913

Scenariet til artiklen er indvielse af Ryomgaard Realskoles nye et-fløjs skolebygning på Vestergade 34, Ryomgård i sommeren 1913. Skolen var startet d. 7. januar 1913 i Villa Svanholm, Markedsgade 6, Ryomgaard. Stavningen fra artiklen er bibeholdt.

Artiklen “oversat”:

REALSKOLEN I RYOMGÅRD

Ryomgaard ny Realskole blev i forgaars indviet ved en festlighed.
Den ny Realskole er en baade god og smuk Skolebygning og den ligger udmærket på en aaben Plads kun et par Minutters Gang fra Ryomgaard Station.
Bygningen er i to Etager, og ved den ene Gavl ligger et stort og fuldt ud moderne indrettet Gymnastikhus.
Hovedbygningen indeholder 10 Klasseværelser samt nogle Skolekontorer. Fysiksalen er indrettet, som det nu bruges overalt i vore Skoler, med Borde og Bænke i stigende højde anbragt halvmaane formigt omkring et stort Forsøgsbord. Langs Væggene er opstillet Glasskabe, som indeholder Skolens ret omfattende fysiske og naturhistoriske Samlinger. Desuden er i Salen opstillet nogle Samlinger til Brug ved historisk anskuelsesundervisning. f.x. en Del Redskaber fra Stenalderperioderne.
Alle Skolelokalerne er fuldt ud tilfredsstillende i hygiejnisk henseende og Bygningen er helt igennem moderne monteret.
I Kælderetagen er indrettet Lejlighed til Skolens Pedel og Hovedbygningen rummer flere Loftsværelser til ugifte Lærere.
Skolen har i det halve Aar, den har virket, haft 89 Elever og med den ny Bygning, er den vel indrettet til at modtage flere og vokse sig stor.
Ved 2-Tiden Mandag Eftermiddag samledes en mænge af Byens og Egnens Beboere sammen med en Del særlig indbudte Gæster i Skolens Gymnastiksal. Skolebestyrer Munch bød velkommen, og efter en Sang talte Pastor Madsen, Maria Magdalene, ud fra Ordet: at lære ikke for Skolen, men for Livet!
Den næste Taler var Bestyrer Dall, som dvælede ved opførelsen af de ny Bygninger, og takkede alle dem, der havde medvirket. Bestyreren sluttede med Ønske om, at Gerningen må fortsættes i de gamle Spor i den ny Skole.
Bestyrer Hakon Kirkegaard talte om Tillidsforholdet mellem Elever, lærere og Forældre, og ønskede, at dette maatte trives i Ryomgaard Realskole.
Endnu talte skolebestyrer Kirkegaard, Aarhus og Formanden for Forældreforeningen Købmand Andersen, Ryomgaard, samt Bestyrer Dall inden Mødet sluttede.
Senere var der Fællesspisning paa Hotel Ryomgaard, og ogsaa her blev der holdt mange taler, og der herskede den bedste Stemning.

INDSAT d. 03. feb.
I 1913 markereds ved en festlig anledning åbningen af “Ryom Kartoffeltørreri”. Her er et referat fra Dagbladet Djursland, ledsaget af en “oversættelse”.

RYOM KARTOFFELTØRRERI

Oversættelse af artiklen fra Dag-
bladet Djursland 1913 til venstre.

Selskabet ”Ryom Kartoffeltørreri” holdt i Tirsdags en Slags Aabningsfest, for at alle Interessenter kunde faa Lejlighed til at se Tørreriet i Drift og faa de Oplysninger, de ønskede. Over halvdelen af Interessenterne – ca- 100 – havde givet Møde. Ved Kaffebordet talte Formanden, Godsejer Pedersen, Vedø. Sekretær P. Randers, Pindstrup, og Bestyrelsesmedlem Kløve, Hannesminde. Til stede var Ingeniør G.S. Nielsen, der har projekteret det hele og fører øverste Tilsyn.
Tørreriet har i alt kostet 56.000 Kr. Det er bestemt til at behandle 110 Tdr. dagligt, og det gaar hver Dag, baade hellig og Søgn.
Der er ca.  200 Aktionærer, som er pligtige at levere 60 Tdr. Kartofler pr. Td. Land. De maa levere indtil 100 Tdr. pr. Td. Land.
I de tre Uger, Tørreriet har gaaet, har det iflg. ”R.M.M.” behandlet 2000 Tdr., og det hele er gaaet godt med forholdsvis lidt Koksforbrug.
Murværket er opført af Murermester Poulsen, Auning.
Maskinerne er fra Aktieselskabet ”Strømmen” i forbindelse med Firmaet Wagner, Tyskland.

BØGER

På lokalarkivet har vi bl.a. disse bøger nedenfor (uddrag)
Enkelte kan lånes af arkivet til læsning på arkivet. men ellers spørg i biblioteket, der har flere af dem til udlån.

Realskolens 90 års jubilæumsskrift
kr. 50

Peder Madsen Pedersen:
Stabrand-Slægten
gennem 300 år.


Karl Mejnecke:
Den sorte hund

Ryomgård Realskole:
100 års jubilæumsskrift
kr. 50

Rettelsesblad er udarbejdet til hæftet “Rundt om Ryom”, og ligeledes til bogen om Ryomgård Realskoles 100 års jubilæum, kontakt venligst Lokalarkivet eller webmaster herom.

ANDET

På Facebook blev i december 2022 bragt nogle fotos af 4 platter med motiver fra Ryomgård. Det afstedkom forespørgsel om vi ikke også havde dem, og så ville vise disse fotos -alle er jo ikke på Facebook. Og det har vi – de bringes her, og vi vil da gerne høre om nogen ved, hvem ophavsmanden/-foreningen er.

Motiverne (fra højre øverst) er fra Ryomgård Realskole, Marie Magdalene kirke, Ryomgård Station og Djurslands Jernbanemuseum